โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

[ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน]

ช่องทางการติดต่อ

 • Helpdesk (8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

  • 021421024

  • 021420970

  • 021420991

 • Facebook Group (BPPDSNHSOBKK)
 • LINE Group (BPPDSNHSOBKK)
 

ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
13 กรุงเทพมหานคร   


1. เงื่อนไขการให้บริการ

 • งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ

คุณศรัณย์พร  บรรทัดสกุล                   โทรศัพท์  02-142-0933
คุณพรนาวี   ทิมเกิด                          โทรศัพท์  02-142-1012

 • งานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่สนับสนุนการบริการแบบคงที่ 

งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และงานให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
คุณศรัณย์พร  บรรทัดสกุล                   โทรศัพท์  02-142-0933

 • งานทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน และงานอนามัยโรงเรียน

คุณเกรียงศักดิ์  เหลืองอร่าม                 โทรศัพท์  02-142-0971
นาวาโทหญิงจุไรพร  นรินทร์สรศักดิ์         โทรศัพท์  02-142-0931

 • งานสนับสนุนและเบิกจ่ายวัคซีน

ภญ.จิราทิพย์  ตั้งสิริวรกานต์                 โทรศัพท์  02-142-0956
คุณพรนาวี   ทิมเกิด                          โทรศัพท์  02-142-1012

 • งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ (P&P นอก)

คุณสุนิษา  มากท้วม                          โทรศัพท์  02-142-0935
คุณประกายดาว  หมั่นดี                      โทรศัพท์  02-142-0967

 • ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อดูแลสุขภาพที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ โปรแกรม HHC referและการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อดูและสุขภาพนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คุณสุนิษา  มากท้วม                          โทรศัพท์  02-142-0935    2. ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายค่าชดเชย และการโอนเงิน

•    การจ่ายเงิน PP Itemize
คุณเฉลิมขวัญ จันทร์ทรง                     โทรศัพท์  02-142-1007

•    การจ่ายเงินทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน และการจ่ายเงิน Home Health Care
(สำหรับหน่วยที่ให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน HHC)

คุณสุรีย์รัตน์  หอมหวล                       โทรศัพท์  02-142-0958