Home Sitemap Contact 
การส่งข้อมูล
ส่ง File รายละเอียดการจ่ายเงินผู้ป่วยในจากกองทุน กทม.
zip file :
   
ส่ง File รายละอียดผู้ป่วยในที่ไม่จ่ายเงินจากกองทุน กทม.
zip file :
   
 
ประจำเดือน   พ.ศ.
   
 
 

หน้าแรก | ข่าวประกาศ | หน่วยบริการ | บริการประชาชน | ศูนย์บริการสาธารณสุข | คณะอนุกรรมการ | คู่มือบัตรทอง
 
   
Copyright 2003 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร. All Rights Reserved.