โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

[ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน]

ช่องทางการติดต่อ

ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
13 กรุงเทพมหานคร


1. เงื่อนไขการให้บริการ

 • งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ
 • คุณรุ่งระวี สุขแสงศรีโทรศัพท์ 02-142-0935
  คุณสุนิษา แสงสมสวัสดิ์โทรศัพท์ 02-142-0935

 • งานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  ที่สนับสนุนการบริการแบบคงที่ งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  และงานให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • คุณรุ่งระวี สุขแสงศรีโทรศัพท์ 02-142-0935
  คุณสุนิษา แสงสมสวัสดิ์โทรศัพท์ 02-142-0935

 • งานทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน และงานอนามัยโรงเรียน
 • คุณอภิวรรณ พลอยฉาย โทรศัพท์ 02-142-1010
  คุณเกรียงศักดิ์ เหลืองอร่าม โทรศัพท์ 02-142-0971

   
 • งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ (P&P นอก)
 • คุณอภิวรรณ พลอยฉาย โทรศัพท์ 02-142-1010
  คุณสุนิษา แสงสมสวัสดิ์ โทรศัพท์ 02-142-0935

 • Facebook Group (BPPDSNHSOBKK)
 • LINE Group (BPPDSNHSOBKK)

Provider Center  (8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)