โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

[ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน]

ช่องทางการติดต่อ

ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
13 กรุงเทพมหานคร


1. เงื่อนไขการให้บริการ

 • งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ
 • คุณรุ่งระวี สุขแสงศรีโทรศัพท์ 02-142-0935
  คุณสุนิษา แสงสมสวัสดิ์โทรศัพท์ 02-142-0935

 • งานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  ที่สนับสนุนการบริการแบบคงที่ งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  และงานให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • คุณรุ่งระวี สุขแสงศรีโทรศัพท์ 02-142-0935
  คุณสุนิษา แสงสมสวัสดิ์โทรศัพท์ 02-142-0935

 • งานทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน และงานอนามัยโรงเรียน
 • คุณอภิวรรณ พลอยฉาย โทรศัพท์ 02-142-1010
  คุณเกรียงศักดิ์ เหลืองอร่าม โทรศัพท์ 02-142-0971

 • งานสนับสนุนและเบิกจ่ายวัคซีน
 • ภก.รณัย สายรักษ์ โทรศัพท์ 02-142-0956

 • งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ (P&P นอก)
 • คุณอภิวรรณ พลอยฉาย โทรศัพท์ 02-142-1010
  คุณสุนิษา แสงสมสวัสดิ์ โทรศัพท์ 02-142-0935

 • ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อดูแลสุขภาพที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ โปรแกรม HHC referและการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อดูและสุขภาพนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • คุณสุนิษา แสงสมสวัสดิ์ โทรศัพท์ 02-142-0935

 • งานทีมหมอครอบครัวและคลินิกหมอครอบครัว (FCT และ PCC)
 • คุณประกายดาว หมั่นดี โทรศัพท์ 02-142-0967
  คุณอรนิษา กล้าจงยิ่ง โทรศัพท์ 02-142-0968

2. ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายค่าชดเชย และการโอนเงิน

 • การจ่ายเงิน PP Itemize
 • คุณเฉลิมขวัญ จันทร์ทรง โทรศัพท์ 02-142-1007

 • การจ่ายเงินทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน และการจ่ายเงิน Home Health Care(สำหรับหน่วยที่ให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน HHC)
 • คุณสุรีย์รัตน์ หอมหวล โทรศัพท์ 02-142-0958

3. โปรแกรมการบันทึกข้อมูล และ การประมวลผลข้อมูลการให้บริการ

 • โปรแกรม BPPDS , โปรแกรม HHCrefer , โปรแกรม ชมรม เพื่อสุขภาพ
 • คุณกรกมล ประกิตชัยวัฒนา โทรศัพท์ 02-142-0970
  คุณชยุต บุญมีพิธาน โทรศัพท์ 02-142-1024

 • การขอ Username / Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ
 • คุณสุนทร แสนยุติธรรม โทรศัพท์ 02-142-1020
  คุณพรเทพ มูลานนท์ โทรศัพท์ 02-142-1021

4. สอบถามงานกฎหมาย (การทำธุรกรรมสัญญา)

คุณอาทร เกสร โทรศัพท์ 02-142-0976

 • Facebook Group (BPPDSNHSOBKK)
 • LINE Group (BPPDSNHSOBKK)

Helpdesk (8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

 • 021421024

 • 021421021

 • 021420970