ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร ชมถ่ายทอดการประชุม Facebook การประชุม ประเมินความพึงพอใจ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

15 - 16 พฤศจิกายน 2560

15 พฤศจิกายน 2560 (ภาคเช้า)

มุ่งสู่บริการที่ได้มาตรฐาน
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พญ. วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข กทม.
จุดเน้นประเด็นฝากจากประธานคณะทำงานกองทุน (ไม่มีSlide)
โดย พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์
ทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดย พญ.วารุณี จินารัตน์ ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิพื้นที่กทม.
ความคาดหวังระบบบริการทุติยภูมิพื้นที่กทม. (ไม่มีSlide)
โดย นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ ตติยภูมิพื้นที่กทม.
กรอบการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขตพื้นที่ กทม ปีงบประมาณ 2561
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม.
slide1 | slide2 |

15 พฤศจิกายน 2560(ภาคบ่าย)

แนวทางการบริหารงบบริการผู้ป่วยนอก และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 slide1 | slide2 | slide3 | slide4|
โดย คุณกฤตพร จันคณา
แนวทางการดำเนินงานโรคเฉพาะ ปีงบประมาณ 2561
โดย คุณบุญสิงห์ มีมะโน
แนวทางการตรวจสอบหลักฐานการให้บริการการจ่ายชดเชย (Audit) ปีงบประมาณ 2561
โดย คุณวิภารัตน์ ศิริผลหลาย

16 พฤศจิกายน 2560 (OP&IPสำหรับโรงพยาบาล)

แนวทางการบริหารงบบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561
slide1 | slide2 | slide3 | slide4|
โดย คุณกฤตพร จันคณา
แนวทางการดำเนินงานโรคเฉพาะ ปีงบประมาณ 2561
โดย คุณบุญสิงห์ มีมะโน
แนวทางการตรวจสอบหลักฐานการให้บริการการจ่ายชดเชย (Audit) ปีงบประมาณ 2561
โดย คุณวิภารัตน์ ศิริผลหลาย

16 พฤศจิกายน 2560 (P&P)

แนวทางการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2561
โดย นาวาโทหญิงจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์
แนวทางการตรวจสอบหลักฐานการให้บริการการจ่ายชดเชย (Audit) ปีงบประมาณ 2561
โดย คุณวิภารัตน์ ศิริผลหลาย
การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายในโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (BPPDS) และระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตาม (MIS PP)
slide1 |slide2 |
โดย คุณณัฐพล อิ่มแก้ว

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบตอบรับคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ download
ปรับปรุงรายการยาและราคาเบิกจ่าย download

ชมถ่ายทอดสดการประชุม

เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยบริการ ที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมประชุม ได้ติดตามเนื้อหาการประชุมอย่างใกล้ชิด ทางสำนักงานฯ จึงได้ทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน Facebook

ท่านสามารถรับชมการบรรยากาศสดๆในงาน ผ่านทาง Facebook Live ของเพจ สปสช.กทม.
http://www.facebook.com/BKKNHSO


ชมวิดีโอย้อนหลัง

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  | ช่วงเช้า | ช่วงบ่าย |
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  | ช่วงเช้า | ช่วงบ่าย |

กลุ่ม Facebook เฉพาะกิจ

ทางสำนักงานฯ ได้จัดทำกลุ่มเฟสบุคเฉพาะกิจ สำหรับรวบรวมเนื้อหาต่างๆ เพื่อเปิดช่องทางให้ท่านได้ชมสไลด์บนอุปกรณ์ส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะ สอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบรรยายได้ โดยการ comment ใต้ภาพสไลด์นั้นๆ

กลุ่มเฟสบุ๊ค "ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน UCBKK ปีงบประมาณ 2561" เป็นกลุ่มปิด (Close Group) ท่านสามารถขอเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวได้ คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม โดยกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มเฉพาะกิจสำหรับการประชุมครั้งนี้เท่านั้น เมื่อผ่านพ้นการประชุมไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน กลุ่มจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่ม facebook งานประชุมได้ โดยการกดปุ่มด้านล่างนี้

เข้าร่วมกลุ่ม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านสามารถตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารกองทุนของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทาง Online Survey ได้ ทางเรายินดีรับข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจ