ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร ชมถ่ายทอดสด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

17 - 19 ตุลาคม 2561

17 ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
ประเด็นฝากจากคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร
โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก
ประเด็นจากประธานคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
โดย นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค
ภาพรวมการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561
โดย นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล (ผอ. สปสช. เขต ๑๓ กทม.)
ร่วมคิดร่วมพัฒนาการเข้าถึงบริการตามสิทธิอย่างมีคุณภาพ
โดย คุณภัทรภร ธนธัญญา

ชมถ่ายทอดสดการประชุม

เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยบริการ ที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมประชุม ได้ติดตามเนื้อหาการประชุมอย่างใกล้ชิด ทางสำนักงานฯ จึงได้ทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน Facebook

ท่านสามารถรับชมการบรรยากาศสดๆในงาน ผ่านทาง Facebook Live ของเพจ สปสช.กทม.
http://www.facebook.com/BKKNHSO


กลุ่ม Facebook เฉพาะกิจ

ทางสำนักงานฯ ได้จัดทำกลุ่มเฟสบุคเฉพาะกิจ สำหรับรวบรวมเนื้อหาต่างๆ เพื่อเปิดช่องทางให้ท่านได้ชมสไลด์บนอุปกรณ์ส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะ สอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบรรยายได้ โดยการ comment ใต้ภาพสไลด์นั้นๆ

กลุ่มเฟสบุ๊ค "ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน UCBKK ปีงบประมาณ 2562" เป็นกลุ่มปิด (Close Group) ท่านสามารถขอเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวได้ คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม โดยกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มเฉพาะกิจสำหรับการประชุมครั้งนี้เท่านั้น เมื่อผ่านพ้นการประชุมไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน กลุ่มจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่ม facebook งานประชุมได้ โดยการกดปุ่มด้านล่างนี้

เข้าร่วมกลุ่ม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านสามารถตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารกองทุนของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทาง Online Survey ได้ ทางเรายินดีรับข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจ