วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว/ประกาศ จำนวนผู้ชม
2017/02/14 ราคากลาง จัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 793
2017/02/14 ประกาศจัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2560 651
2016/09/15 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 679
2016/09/05 ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 610
2016/09/05 ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 523
2016/09/02 "ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559" 527
2016/08/23 ราคากลางจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 575
2016/08/23 ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559 529
2015/09/24 ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือก 907
2015/09/18 ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 622
2015/09/16 จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาสารสนเทศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือก 320
2015/09/08 ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เลขที่ A03/2558 เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 355
2015/09/04 (ด่วนที่สุด) ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เลขที่ A03/2558 เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 312
2015/06/30 (ด่วนที่สุด) ขอให้ตรวจสอบการบันทึกรายงานการใช้จ่ายเงินค่าเสื่อม และส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง และซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก ปีงบประมาณ 2557 450
2015/04/21 (ด่วนที่สุด)ขอให้ตรวจสอบการบันทึกรายงานการใช้จ่ายเงินค่าเสื่อม และส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง และซ่อมแซมปรับปรุงคลินิก ปีงบประมาณ 2557 645
2014/11/27 ประกาศ ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรุงเทพมหานคร (OP BKK Claim) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีคัดเลือก 594
2014/11/21 ประกาศยกเลิกการจัดจ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายชดเชยกรณีผู้ป่วยนอก สปสช.เขต 13 กทม. โดยวิธีคัดเลือก 388
2014/11/20 ประกาศการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร (OP BKK Claim) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีคัดเลือก 331
2014/11/17 ประกาศจัดจ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายชดเชยกรณีผู้ป่วยนอก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 354
2014/09/30 ประกาศ.. เรื่องผลการจัดจ้างเหมาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล 354
2014/09/23 ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การผลการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 207
2014/09/19 ราคากลางการจัดจ้างเหมาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล ปีงบประมาณ 2558 204
2014/09/19 ประกาศจัดจ้างเหมาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล ปีงบประมาณ 2558 527
2014/09/15 ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เลขที่ A14/2557 เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 219
2014/09/12 ประกาศยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 196
2014/09/02 ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เลขที่ A13/2557 เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง 212
2014/06/27 ประกาศผลการจัดซื้อฮาร์ดดิสก์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 251
2014/06/13 ประกาศจัดซื้อฮาร์ดดิสกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 225
2014/06/13 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อฮาร์ดดิสก์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 215
2014/05/29 ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อฮาร์ดดิสก์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 210
2014/05/28 ประกาศ ผลการจัดซื้อเครื่อง LCD PROJECTOR จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 232
2014/05/16 ประกาศ สปสช. เลขที่ A10 /2557 เรื่อง การจัดซื้อเครื่อง LCD PROJECTOR จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเปรียบเทียนราคา 218
2014/05/16 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อเครื่อง LCD PROJECTOR จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 195
2014/04/29 แก้ไขประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดซื้อเครื่อง LCD PROJECTOR จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 243
2014/04/25 ประกาศ สปสช. เลขที่ A09/2557 เรื่อง การจัดซื้อเครื่อง LCD PROJECTOR จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 223
2014/02/11 ประกาศผลการจ้างเหมาเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร (OP BKK Claim) ปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีคัดเลือก 386
2014/02/11 ประกาศผลการจ้างเหมาเพื่อพัฒนาโปรแกรมการส่งต่อและตอบกลับข้อมูลการให้บริการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (HHC Refer) ปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีคัดเลือก 284
2014/02/04 ประกาศ สปสช. เลขที่ A08/2557 เรื่อง จ้างเหมาเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งต่อและตอบกลับข้อมูลการให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (HHC Refer) ปี 2557 โดยวิธีคัดเลือก 254
2014/02/03 ประกาศ สปสช. เลขที่ A07/2557 เรื่องจ้างเหมาเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP BKK Claim) ปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีการคัดเลือก 262
2014/01/08 ประกาศ สปสช. เรื่องผลการจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) โดยวิธีคัดเลือก 232
2013/12/26 ประกาศสปสช.เลขที่ A06/2557 เรื่องการจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) โดยวิธีคัดเลือก 274
2013/10/11 ประกาศจัดจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมระบบส่งและตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนออนไลน์ ปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 382
2013/10/01 ประกาศ ผลการจัดจ้างเหมาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบประมวลผล PP Itemized 2014 ปีงบประมาณ 57 โดยวิธีคัดเลือก 369
2013/10/01 ประกาศผลการจัดจ้างสนับสนุนด้านเทคนิค ภายในสปสช เขต 13 กทม ปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 249
2013/09/30 ประกาศผลการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (Outsource Programmer) 270
2013/09/24 ประกาศจัดจ้างเหมาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบประมวลผล PP Itemized 2014 โดยวิธีคัดเลือก 346
2013/09/19 ประกาศ จัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (outsource programmer) ภายในสปสช เขต 13 กทม 306
2013/09/16 ประกาศสปสช. จัดจ้างสนับสนุนด้านเทคนิค ภายในสปสช เขต 13 กทม ( Outsource Helpdesk & It Support ) ปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 314
2013/06/21 ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซด์โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 313
2013/05/30 ประกาศจัดซื้อเครื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซด์ จำนวน 1 เครื่อง 279
2012/11/26 ประกาศผลการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน สปสช เขต 13 กทม outsource programmer ปีงบ 56 โดยวิธีคัดเลือก 242
2012/11/16 ประกาศผลการจัดจ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาระบบโปรแกรมจัดส่งข้อมูลและระบบประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอกฯ ของสปสช.เขต 13 กทม ปีงบ 2556 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 219
2012/11/16 ประกาศผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายในสปสช เขต 13 กรุงเทพมหานคร (Outsource Programmer) ปีงบประมาณ 2556 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา 201
2012/11/16 ประกาศจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายใน สปสช เขต 13 กรุงเทพมหานคร (outsource programmer ปีงบประมาณ 2556)โดยวิธีคัดเลือก 231
2012/10/19 ประกาศเรื่องจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร (Outsource Programmer) ปีงบประมาณ 2556 214
2012/10/19 ประกาศจัดจ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาระบบโปรแกรมจัดส่งข้อมูลและระบบประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคลปีงบประมาณ 2556 203
2012/09/28 ประกาศผลการจัดจ้างสนับสนุนด้านเทคนิค ภายใน สปสช.เขต 13 กทม. 208
2012/09/28 ประกาศผลการจัดจ้างดูแลรักษาพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายใน สปสช.เขต 13 กทม. 193
2012/09/05 ประกาศจัดจ้างสนับสนุนด้านเทคนิค ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2556 259
2012/09/05 ประกาศจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2556 200