Log in


 

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

เรียนหน่วยบริการในพื้นที่กทม.ทุกแห่ง

การส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าบริการ OP Refer / OP AE /OP พิการ/ ฟื้นฟุฯ/ค่าพาหนะรับส่งต่อ
ตั้งแต่วันที่ให้บริการ 1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป
ให้ชะลอการส่งข้อมูลในโปรแกรม OP Refer และ OPAE plus ไว้ก่อน
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557  จะเริ่มใช้โปรแกรม OP BKK Claim
โดยสปสช.เขต 13  กทม. จะเชิญประชุมหน่วยบริการทุกแห่งเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อไป

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลที่มีวันรับบริการก่อน 1 ตุลาคม 2556 ให้ส่งในโปรแกรมเดิม
    สำหรับใช้งานจริงเท่านั้น
Username :
 
Password :
 

 

 

 

Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.