Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการผ่าตัดหัวใจ ปี 2551  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการผ่าตัดหัวใจ ปี 2551 
รายชื่อหน่วยบริการ             
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1.โรงพยาบาลศิริราช
2.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3.โรงพยาบาลราชวิถี
4.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
5.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
6.โรงพยาบาลรามาธิบดี
7.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กทม.และวชิรพยาบาล
8.โรงพยาบาลตำรวจ
9.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
10.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  ประชาชื่น
เขตพื้นที่ต่างจังหวัด
11.สถาบันโรคทรวงอก  (จ.นนทบุรี)
12.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (จ.ปทุมธานี)
13.ศูนย์หัวใจสิริกิต์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14.โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ขอนแก่น
15.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  สงขลา
16.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
17.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี
18.โรงพยาบาลชลบุรี
19.โรงพยาบาลยะลา
20.โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก
21.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
22.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
23.โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี
24.โรงพยาบาลราชบุรี

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.