Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพรายบุคคลปีงบประมาณ 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

        ตามหนังสือที่ สปสช.42/ว.41 เรื่องแจ้งกำหนดการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพรายบุคคลปีงบประมาณ 2552
โดยกำหนดส่งข้อมูลเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 และข้อมูลเดือน มกราคม 2552
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ส่งภายในวันที่ 5 มีนาคม โดยกำหนดให้ตรวจสอบรายงานการประมวลผลข้อมูลทั้ง 4 เดือน
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2552 นั้น
       เนื่องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายจึงขอเลื่อนกำหนดการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลทั้ง 4 เดือน
เป็นวันที่ 9 มีนาคม 2552


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


6 มี.ค. 52 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.