Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่เพื่อการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 เขต 13  กรุงเทพมหานคร
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่
เพื่อการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ในการรับสมัครหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
(โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ Secondary Care)
หมายเลขโทรศัพท์กลาง  02-962-2345


1.  นางชนิตา  บุณยะหุตานนท์  ต่อ   514
2.  นางพอโฉม  บุนนาค ต่อ   513
3.  นางราศี  ติรพรกุล  ต่อ   511


หมายเลขโทรสาร  02-962-2923-4


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.