Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2552 (2 กค. 52)  
เนี้อหาข่าว 
  

ผู้บริหารของหน่วยบริการโปรดดำเนินการดังนี้


1.1 แสดงความจำนงตามหนังสือแสดงความจำนง ( ตามประเภทสังกัด แบบที่ 1 (สธ.) หรือแบบที่ 2 ( ไม่ใช่สังกัด สธ.) เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา


1.2 ต้องแจ้งรายชื่อแพทย์ที่มีความประสงค์จะขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ห้องฉุกเฉิน พร้อมวุฒิบัตร และวัน เดือน ปี


ที่ได้รับวุฒิบัตร แนบมาด้วยขอให้จ้ดทำเอกสาร 2 ชุด ( เซ็นรับรองเอกสารทุกแผ่น ) 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.