Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอขยายเวลาการตรวจสอบข้อมูลOPDCS ของโรงพยาบาลรับส่งต่อ  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอขยายเวลาการตรวจสอบข้อมูลOPDCS ของโรงพยาบาลรับส่งต่อ ดังนี้
ข้อมูล OPDCS  เดือนพฤษภาคม 2552   ให้โรงพยาบาลตรวจได้ตั้งแต่วันที่  7-14  สิงหาคม 2552
ข้อมูล OPDCS  เดือนมิถุนายน 2552      ให้โรงพยาบาลตรวจได้ถึงวันที่   31  สิงหาคม  2552
หมายเหตุ  งวดถัดไปให้ใช้กำหนดการเดิม
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป    จะเป็นพระคุณ


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.