Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  หลักฐานที่ใช้ในการรับรองการพักอาศัยอยู่จริงในกรุงเทพฯ (กรณีรับลงทะเบียน)  
เนี้อหาข่าว 
  เพื่อให้การใช้หลักฐานประกอบการลงทะเบียน กรณีรับรองการพักอาศัยอยู่จริงในกรุงเทพฯ มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร จึงขอให้ใช้หลักฐานที่ใช้แสดงการรับรองการพักอาศัยอยู่จริงในกรุงเทพฯ ดังนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1.หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัยอยู่และเจ้าบ้านเซ็นรับรองสำเนาเอกสาร
2.หนังสือรับรองของผู้นำชุมชนในเขตที่พักอาศัยอยู่ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้นำชุมชนและเซ็นรับรองสำเนาเอกสาร
3.เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค โดยระบุเป็นชื่อผู้ขอลงทะเบียน และบ้านเลขที่ที่พักอาศัยอยู่จริงในพื้นที่นั้นๆ
4.หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง และเซ็นรับรองสำเนาเอกสาร

ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.