Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งจำนวนเงินหลักประกันสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปีงบฯ ๒๕๕๓ ของหน่วยบริการเอกชนทุกแห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอแจ้งจำนวนเงินหลักประกันสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของหน่วยบริการทุกแห่ง
เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการทำสัญญาของปี ๕๓ และการจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
ส่วนหลักประกันสัญญาของปี ๕๒ หน่วยบริการสามารถขอคืนได้โดยกรอกแบบฟอร์ม (ตามไฟล์ที่แนบ)
ส่งมายัง  คุณณัฐิญา, คุณฤทัยรัตน์  ภายในวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๒ เพื่อสำนักงานจะได้ดำเนินการต่อไป


ทั้งนี้  แบบสัญญาและกำหนดวันทำสัญญา สำนักงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


หมายเหตุ  สปสช.จะยังไม่คืนหลักประักันสัญญาของปี ๕๒ จนกว่าหน่วยบริการจะนำหลักประกันสัญญาของปี ๕๓ มาวางกับสปสช.เรียบร้อยแล้ว


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.