Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งวันทำสัญญาให้บริการสาธารณสุขปี ๕๓ ของหน่วยบริการ (ภาคเอกชน)  
เนี้อหาข่าว 
  


ขอเชิญท่านผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการ (ภาคเอกชน)
เข้าร่วมทำสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้   
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ชั้น ๑๙ ห้องประชุม ๑
-โรงพยาบาลรับส่งต่อเฉพาะโรค ๗ แห่ง


 ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ. ห้อง ๑๐๔ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
- คลินิกและโรงพยาบาล ๑๗๐ แห่ง


ทั้งนี้ สัญญาอยู่ระหว่างการขออนุมัติ หากเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้หน่วยบริการทราบทางweb site นี้ ก่อนวันทำสัญญาต่อไป

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.