Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  วีดีโอสรุปผลการตรวจประเมินหน่วยบริการ ปี52 และชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนฯ ปี53 ประชุมวันที่ 21 ตุลาคม 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

วีดีโอสรุปผลการตรวจประเมินหน่วยบริการ  ปีงบประมาณ 2552
และชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2553
สำหรับ ห่วยบริการรัฐทุกแห่ง
ประชุมวันที่   21  ตุลาคม  2552
ณ ห้องประชุม 104 อาคาร พิทยพัฒน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


>>ดาวน์โหลด<<
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.