Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งรายชื่อหน่วยบริการเอกชนที่สามารถรับหลักประกันสัญญาคืน (ประเภทเงินสด)  
เนี้อหาข่าว 
  

 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการเอกชนที่สามารถรับหลักประกันสัญญาคืน (ประเภทเงินสด)


 หน่วยบริการที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ สามารถรับหลักประกันคืนได้ โดยไปรับที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ศูนย์ราชการ)
 สำนักบริหารกองทุน ชั้น ๔ ติดต่อ คุณฐปนรร  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป  โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


๑. หนังสือมอบอำนาจ
๒. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 ๓ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มอบอำนาจ
 ๔. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 ๕. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง


สำหรับหน่วยบริการ ๙ แห่งที่มีรายชื่อตามไฟล์ต่อไปนี้
เนื่องจากมีการเรียกคืนเงินเหมาจ่าย  จึงยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการคืนหลักประกัน


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.