Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการส่งแบบฟอร์มข้อมูลศักยภาพฯ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่องการส่งแบบฟอร์มข้อมูลศักยภาพฯ ( ประกาศครั้งสุดท้าย )


ตามที่สปสช.เขต 13 กทม.กำหนดให้จัดส่งเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลศักยภาพและหนังสือเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยบริการ 
ตามเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการ  เพื่อขอรับ  On Top Payment  นั้น 
มีหน่่วยบริการหลายแห่งและศูนย์บริการสาธารณสุขยังไม่ได้ส่ง  สำนักงานฯขอยุติการรับเอกสารดังกล่าว 
ในวันที่  29  มกราคม  2553  เวลา  16.30 น.  หากพ้นกำหนดและเวลาดังกล่าวสำนักงานฯ จะไม่รับพิจารณา
( การจัดส่งเอกสารขอรับฉบับจริงไม่รับทางโทรสาร )


ผู้ประสานงาน  นางสาวนัฐกีรตา ดวงเลขา
โทร.0 2962 2345 ต่อ 5554


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.