Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งกำหนดการการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลปีงบประมาณ 2553(รพ.รัฐและเอกชน)  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งกำหนดการการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลปีงบประมาณ 2553(รพ.รัฐและเอกชน)


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


1.หนังสือ สปสช.42/ว.30   


2.สิ่งที่ส่งมาด้วย            ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ได้ประชุมชี้แจงการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
 ปีงบประมาณ 2553แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ในวันที่ 4 กันยายน 2552 นั้น


           สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จึงขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล 
ตามโครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
โดยให้ส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
ในปีงบประมาณ 2553 (เดือน ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
ตามตารางการส่งข้อมูลประจำปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เพื่อนำมาจัดสรรงบประมาณต่อไป
 และหน่วยบริการสามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
โดยให้เริ่มส่งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
หากมีข้อขัดข้อง ด้านโปรแกรมทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่
 IT Help Desk ของโปรแกรม Hospital OS
เบอร์โทรศัพท์ 02-9622912-14 และ 02-9622345
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.