Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งกำหนดการการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลปีงบประมาณ 2553(ศบส.)  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งกำหนดการการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลปีงบประมาณ 2553(ศบส.)
เรียน    ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง


ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


1.หนังสือ สปสช.42/238   และ หนังสือ สปสช.42/ว.33  
2.
สิ่งที่ส่งมาด้วย      


ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ประชุมชี้แจงการส่งข้อมูล
ผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ปีงบประมาณ 2553
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง
ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกแห่งในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2553 นั้น


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จึงขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล  ตามโครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน
(เอกสารตามข้อมูลดาวน์โหลด) โดยให้ส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
 ในปีงบประมาณ 2553 (เดือน ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) ตามตารางการส่งข้อมูลประจำปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 เพื่อนำมาจัดสรรงบประมาณต่อไป  และหน่วยบริการสามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลได้ (เอกสารตามข้อมูลดาวน์โหลด)
โดยให้เริ่มส่งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
หากมีข้อขัดข้อง ด้านโปรแกรมทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่
IT Help Desk ของโปรแกรม Hospital OS เบอร์โทรศัพท์ 02-9622912-14
 และ 02-9622345  (ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดได้ที่
 
http://bkk.nhso.go.th/news/documents/bkk02022010.zip)
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.