Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งให้หน่วยบริการ (ว.พ.คลินิก,สายไหม ออเงิน,สี่แยกประเวศคลินิก,จันทรเกษมคลินิก,ใกล้บ้านคลินิก) รับหลักประกันสัญญาคืน ด่วน!  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งให้หน่วยบริการ (ว.พ.คลินิก,สายไหม ออเงิน,สี่แยกประเวศคลินิก,จันทรเกษมคลินิก,ใกล้บ้านคลินิก)  รับหลักประกันสัญญาคืน ด่วน!


ให้หน่วยบริการทั้ง 5  แห่งนี้ไปติดต่อรับคืนเงินประกันสัญญาคืน  (เป็นการจ่ายคืนโดยเช็คจึงมีการหมดอายุ) โดยด่วน  ภายในวันที่  5  มีนาคม 2553  นี้เท่านั้น
เวลา 09.00 - 15.30 น. (พักเที่ยง) ติดต่อรับคืนที่  คุณฐปนรรฆ์  นิลละออ   โทร. 0-2141-4166  สำนักบริหารกองทุน  ชั้น 4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ถ.แจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กทม.  
เอกสารการขอรับคืน
1. หนังสือรับรองบริษัท
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจของบริษัท
3.ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
4.กรณีผู้มีอำนาจไม่มารับด้วยตนเอง   ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ  ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบอำนาจด้วย


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.