Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ตรวจสอบ และอัพเดท E-mail Address ใหม่ และตรวจสอบผลการส่งข้อมูล  
เนี้อหาข่าว 
  

 


ตรวจสอบ และอัพเดท E-mail Address ใหม่ และตรวจสอบผลการส่งข้อมูล


        เนื่องจากทางทีมงาน hospital-os ได้มีการเปลี่ยนแปลง E-mail Address ใหม่
ทั้งของหน่วยบริการคลินิกชุมชนอบอุ่นและของทีม Help Desk เอง
โดยได้ออกเป็นหนังสือจดหมายลงทะเบียน แจ้งโดยสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่ชาติเขต13 กรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงหนังสือออก ณ
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 จึงแจ้งมาเพื่อให้หน่วยบริการคลินิกชุมชนอบอุ่น
ทำการตรวจสอบการใช้งาน E-mail Address ดังกล่าว และให้แจ้งกลับทีมงาน
รับทราบ หากได้รับหนังสือแจ้ง หรือหากไม่ได้รับหนังสือแจ้ง
หรือหากมีปัญหาการใช้งาน E-mail Address ดังกล่าว มาที่
clinicsupport1@hospital-os.com ด่วน!!! หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ 0-2962-2912-4หมายเหตุ
    กรณีหน่วยบริการที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ทำการ ส่ง E-mail แจ้งทีมงานเพื่อขอ
Username และ Password
โดยมีเงื่อนไขการแจ้งขอดังนี้
1. แจ้งขอ Username & Password ทาง E-mail โดยระบุรายละเอียดดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
supject (หัวเรื่อง) : แจ้งขอรับ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน E-mail@hospital-os.com
รายละเอียด : ชื่อคลินิก อบอุ่นจังคลินิกเวชกรรม
รหัสคลินิก  22xxx
ชื่อผู้แจ้งขอ   นางสาวพัชราภา  ไชยเชื้อ
เลขรหัสบัตรประชาชน  33xxxxxxxxxxx
เบอร์โทรคลินิก   02xxxxxxx
 (พร้อม Fax สำเนาบัตรประชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาที่ 0-2962-2923-4 ระบุหัว
กระดาษ ส่งถึง Help Desk HospitalOS)
2. แจ้งขอเป็นหนังสือโดยแนบหลักฐานเอกสารการขอ และสำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ และ
แนบซองติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงคลินิกท่านเองมาที่ทีมงาน Help Desk HospitalOS
200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนลชั้น 19 ถ.แจ้งวัฒนะ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120
............................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0-2962-2912-4 (ในเวลาราชการ)

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.