Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  หน่วยบริการที่ขอรับงบพัฒนาศักยภาพปฐมภูมิ ( On top payment ) 100 บาท/ ประชากร  
เนี้อหาข่าว 
  

หน่วยบริการที่ขอรับงบพัฒนาศักยภาพปฐมภูมิ ( On top payment  )  100 บาท/ ประชากร 
ถ้ามีการจ้างพยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นักกายภาพบำบัด  ให้ส่งสำเนาสัญญาจ้างพร้อมลงนามรับรองสำเนา
ให้สปสช เขต 13 กทม.  ภายในวันอังคารที่  4  พฤษภาคม  2553  หากพ้นกำหนดนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา


ผู้ประสานงาน นัฐกีรตา ดวงเลขา
โทรศัพท์  :    02-962-2345  ต่อ 5554
แฟกซ์ :    02-962-2923-4
 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.