Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งข่าวคลินิกฯ คลินิกโรคหืด และ เภสัชชุมชน  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอแจ้งคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม. ที่เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ตอบสนองกิจกรรมคุณภาพฯ


กรณี จัดตั้งคลินิกโรคหืด( Asthma)และบริการเภสัชกรรมในชุมชนโดยเภสัชกร


ขอแจ้งเตือนว่าจะครบกำหนดส่งงาน ดังนี้


1.กรณี เภสัชกรรม จะครบการส่งผลงาน 30 สิงหาคม 2553 ( ขอให้ดูว่าจะต้องส่งอะไร ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินแนบท้ายหนังสือแสดงความจำนง )


2. กรณี Asthma  จะส่งมอบผลงาน หลังให้บริการ ในวันที่ 30 กันยายน 2553 ( ขอให้ดูว่าจะต้องส่งอะไร ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือแสดงความจำนง)


ข้อควรระวัง การส่งมอบผลงานไม่ทันตามกำหนด จะมีผลต่อการเบิกจ่ายเงินให้คะ  ( ระวังหนังสือนำส่งต้องไม่เกินวันที่กำหนด)


ทั้งนี้ ทั้ง Asthma และเภสัชกร ได้ส่งเบิกเงิน งวด 1 ให้แล้ว คงเหลือ งวด 2 


ผู้ประสาน นางสาวพรรณชนก  ขุนพิทักษ์ 02 - 9622345 ต่อ 5552 หรือ 089 - 9696512

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.