Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการขยายสัญญาให้บริการสาธารณสุขไปอีกหนึ่งปี และ download ผนวกแนบท้ายสัญญา  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช. ขอแจ้งขยายสัญญาให้บริการสาธารณสุข ทุกแห่ง ไปอีก 1 ปีงบประมาณ (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย.53)
โดยในปีงบประมาณ 2554 จะไม่มีการเซ็นต์สัญญาใหม่
ให้ถือตามสัญญาฯฉบับปีงบประมาณ 2553   (ส่งหนังสือไปที่หน่วยบริการทุกแห่งแล้ว)
และในช่วงปลายเดือนตุลาคม  2553  สปสช.จะแจ้งจำนวนหลักประกันสัญญา และวิธีการวางหลักประกันสัญญาอีกครั้งหนึ่ง
(เนื่องจากต้องคำนวณหลักประกันสัญญาจากยอด 15 ตุลาคม  2553)
โปรด download เอกสารแนบและส่งสปสช.เขต 13 กทม.
ภายในวันที่  22  ตุลาคม 2553


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.