Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยฯUCทุกแห่ง ขอเชิญอบรมฟื้นฟูความรู้ Asthmaปี 54 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2553  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช.เขต 13 กทม.กำหนดจัดอบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยนอกโรคหืด Easy Asthma Clinic
ประจำปีงบประมาณ 2554ในวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องดอนเมืองบอลลูม โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต  ถนนเชิดวุฒากาศ  เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
        จึงขอเชิญบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยนอกโรคหืด
หน่วยบริการละ 3 ท่าน คือ แพทย์  พยาบาล เภสัชกร
ทั้งนี้ ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ภายในวันที   1 ธันวาคม 2553
 โดยผ่าน Website  http://bkk.nhso.go.th/-> สำหรับผู้ให้บริการ -> Meeting System
สามารถ Download สำเนาหนังสือเชิญฯที่ส่งให้หน่วยบริการ ได้ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ผู้ประสานงาน น.ส.อุไรรัตน์ ศรีทะชะ โทรศัพท์ 02 - 1420968


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.