Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งวันที่วาง-คืนหลักประกันสัญญาให้บริการสาธารณสุข ประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคาร  
เนี้อหาข่าว 
  


      สำนักงานขอแจ้งวันที่วางหลักประกันสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปี ๒๕๕๔
สำหรับหน่วยบริการที่วางหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร
ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ โดยให้หน่วยบริการกรอกเอกสารผนวก ๑๔
รายละเอียดตามไฟล์ นำมาด้วยในวันที่วางหลักประกัน
และหน่วยบริการสามารถรับคืนหลักประกันสัญญา ปี ๒๕๕๓ ได้ในวันเดียวกัน (เฉพาะหนังสือค้ำประกันธนาคาร) 
โดยในการขอคืนหลักประกันให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมประทับตรา ด้วย

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.