Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งวันที่วางหลักประกันสัญญาให้บริการสาธารณสุข ประเภทเงินสด/เช็ค  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่สำนักงานได้แจ้งจำนวนหลักประกันสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปี ๒๕๕๔
และได้สอบถามความประสงค์ในการวางหลักประกันสัญญาในปี ๒๕๕๔
ของหน่วยบริการที่วางหลักประกันประเภท เงินสด/เช็ค ไปแล้วนั้น 


สำนักงานขอแจ้งวันในการวางหลักประกันสัญญา ประเภท เงินสด/เช็ค
ที่หน่วยบริการประสงค์จะวางเพิ่มเติมจากจำนวนที่ได้วางไว้เดิมในปี ๕๓ 
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๘.๔๕-๑๔.๐๐ น. วันเดียวเท่านั้น 
ที่สำนักบริหารกองทุน  ชั้น ๔ ศูนย์ราชการฯ (สปสช.ส่วนกลาง) 
ติดต่อ คุณ ฐปนรรย์ฯ  โทร. ๐๒-๑๔๑๔๑๖๖


สำหรับหน่วยบริการ ๓ แห่ง คือ สถานพยาบาลเพชรเกษมบางแค , เตาปูนสหแพทย์คลินิก
 และ สามย่านคลินิกเวชกรรม สามารถมารับคืนหลักประกันสัญญาของปี ๕๓ ได้
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๘.๔๕-๑๔.๐๐ น. วันเดียวเท่านั้น 
ที่สำนักบริหารกองทุน  ชั้น ๔ ศูนย์ราชการฯ (สปสช.ส่วนกลาง)
 ติดต่อ คุณ ฐปนรรย์ฯ  โทร. ๐๒-๑๔๑๔๑๖๖
พร้อมกันนี้หน่วยบริการทั้ง ๓ แห่ง ต้องวางหลักประกันสัญญาของปี ๕๔ ด้วยในวันเดียวกัน 


ทั้งนี้การรับคืนหลักประกันสัญญาให้เตรียมเอกสารหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ,
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ,
ใบเสร็จรับเงินตัวจริง และนำมาด้วยในวันรับคืนหลักประกันสัญญา

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.