Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  3 มี.ค. 2554 เชิญประชุม แนวทางการส่งข้อมูล OPPPIndividual ปี 2554 สำหรับโรงพยาบาล  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญประชุม ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการส่งข้อมูล OP/PPIndividual  2554 ของโรงพยาบาล  เพื่อเข้าใจโครงสร้าง datadict  รวมทั้งการจ่ายชดเชยการบันทึกและส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล


โดยขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการส่งข้อมูล 1 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ IT 1 ท่าน รวมต้องส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม โรงพยาบาลละ 2 ท่าน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554
เวลา 08.30  - 12.00 น.
ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก
สถาบันพระปกเกล้า อาคารบี โซนทิศใต้ (ฝั่งลานจอดรถ)
"ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ"


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Meeting system
http://bkk.nhso.go.th  --> สำหรับผู้ให้บริการ --> Meeting System
หรือส่งทาง email : napalai.m@nhso.go.th                                                                                                                 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554


 


                                                                                                               


 


 


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.