Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมอบรมการใช้งานโปรแกรม Hospital OS และโปรแกรมส่งข้อมูล OP/PP Transfer ปีงบประมาณ 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ได้มีแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการบริการผู้ป่วยรายบุคคล (OP/PP Individual)
ใช้โปรแกรม OP/PP Transfer ในการรับ-ส่งข้อมูล
รวมทั้งการจ่ายชดเชยการบันทึกและส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก
และบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล  ( OP/PP Individual data ) 
ในหน่วยบริการทุกแห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูล 
และสามารถส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก
และบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการบันทึกเข้าร่วมอบรมดังนี้


-ประชุมอบรมการใช้งานโปรแกรม Hospital OS และโปรแกรมส่งข้อมูล OP/PP Transfer ปีงบประมาณ 2554
24 มีนาคม  2554   สำหรับคลินิกชุมชนอบอุ่น  
25 มีนาคม  2554   สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง                                                                            


-ขอเชิญประชุมอบรมการส่งข้อมูล OP/PP Individual ปีงบประมาณ 2554
28 มีนาคม  2554 สำหรับโรงพยาบาล ในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วน กรุงเทพมหานคร


ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) 


โดยลงทะเบียนผู้เข้าอบรม ผ่านระบบ Meeting system
ได้ที่
http://bkk.nhso.go.th –> สำหรับผู้ให้บริการ –>  Meeting System
หรือส่งทาง  e-mail


ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิก ส่งที่ e-mail : clinicsupport2@hospital-os.com


โรงพยาบาล                                    ส่งที่ email  : suwada.s@nhso.go.th


* สามารถตรวสอบบรายชื่อหน่วยบริการและรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.