Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบยา  
เนี้อหาข่าว 
  

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลยา


01.คู่มือการใช้โปรแกรมเบิกยาจ2
02.คู่มือการใช้โปรแกรมเบิกยาจิตเวช
03.คู่มือการใช้โปรแกรมเบิกยา Clopidogrel
04.คู่มือการใช้โปรแกรมเบิกยาAntidotes
05.คู่มือการ update โปรแกรมระบบยา Antidotes,จิตเวช,จ2
06.java Runtime สำหรับโปรแกรมยา Antidotes,จิตเวช,จ2
07.โครงสร้างแฟ้มข้อมูล


แบบฟอร์มการเบิกยา


01.แบบขอ Username-Password
02.แบบการเบิกยา จ2
03.ตัวอย่างการกรอกรายชื่อแพทย์ผู้สั่งใช้ยา จ2
04.แบบการเบิกยาจิตเวช
05.แบบการเบิกยา Clopidogrel
06.แบบการขอเปลี่ยนยา,คืนยา
07.แบบฟอร์มการขอเบิกยา กรณีเร่งด่วน
08.แบบขอปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยาต่อเดือน
09.แบบฟอร์มข้อมูลรายการยา กรณีรายการยาของหน่วยบริการไม่มีรหัสยา 24 หลัก


ประกาศต่างๆ


01.ประกาศรายการยาเพิ่มเติมในบัญชียาหลัก
     1.1ประกาศรายการยาเพิ่มเติมในบัญชียาหลัก (ฉบับที่ 2)
     1.2ประกาศรายการยาเพิ่มเติมในบัญชียาหลัก (ฉบับที่ 3)
02.ประกาศโครงการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2554


เอกสารประกอบการอบรมต่างๆ


01.เอกสารประกอบการอบรมด้านจิตเวช 16-17 มีค 2554
02.เอกสารประกอบการประชุมAntidote 31มีนาคม54
03.เอกสารประกอบการชี้แจงEasy Asthma Clinic
04.เอกสารโครงการสนับสนุนการมีรหัสและความถูกต้องของรหัสยามาตรฐาน 24 หลักของหน่วยบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


ผู้ประสานงาน


นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์


โทรศัพท์ 0 - 2142 - 0956


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.