Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่องการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการกรณีการส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด  
เนี้อหาข่าว 
  

   เนื่องด้วย ในปีงบประมาณ 2554   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ได้กำหนดแนวทางการจ่ายชดเชยสำหรับกรณีบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ เฉพาะข้ามจังหวัด 
โดยเป็นการจ่ายแบบร่วมจ่ายกับหน่วยบริการประจำของผู้ป่วย
 และให้ สปสช. เป็นผู้หักชำระบัญชีระหว่างกัน ( Clearing house )
ทั้งนี้การจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขบริการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา ที่ สปสช. กำหนด 
เพื่อเป็นการปกป้องผู้ป่วยให้ได้รับบริการผู้ป่วยนอกที่จำเป็น
และ ลดปัญหาการเรียกเก็บของหน่วยบริการที่ให้การรักษา


  ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
จึงขอเรียนเชิญบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลกรณีการส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด
จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการกรณีการส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด
 ในวันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  2554 
  ณ ห้องสัตมรามาธิราช    สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  อาคารบี  โซนทิศใต้ (ฝั่งอาคารจอดรถ) 
ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 


 โดยดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและขอให้ส่งรายชื่อลงทะเบียน
ผ่านทางระบบ Meeting System 
  http://bkk.nhso.go.th/-->ผู้ให้บริการ--> Meeting System
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2554 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตามวัน  เวลา และสถานที่ที่กำหนด   จะเป็นพระคุณ


กลุ่มงานบริหารกองทุน
โทร. 02-142-0954   โทรสาร. 02-143-8772-3
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน ,นางสาวภัทรภร  กาญจโนภาส
 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.