Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โครงการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

โครงการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2554 
ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2554



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ให้กับหน่วยบริการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้บริการแก่ประชากรในกลุ่มเป้าหมาย แล้ว 


โดยองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งวัคซีนให้กับหน่วยบริการ 
ทั้งนี้หน่วยบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับวัคซีนที่จัดสรรให้
ภายในเวลาไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน 2554


หมายเหตุ 
หน่วยบริการที่ให้บริการฉีดวัคซีนงวดที่จัดสรรให้หมดแล้ว
และมีความประสงค์จะรับวัคซีนเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มแบบเบิกเพิ่มเติม
(ดาวน์โหลดได้ในหัวข้อข่าวประขาสัมพันธ์) และส่งมายังสำนักงาน ฯ      
จำนวนที่จัดสรรเพิ่มเติมนี้ สำนักงาน ฯ จะพิจารณาตามผลงานการให้บริการ
ที่หน่วยบริการรายงานเข้ามาในโปรแกรมโครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.