Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข / คลินิกในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข / คลินิกในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร
(ตามรายชื่อแนบ) ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สัตมรามาธิราช  สถาบันพระปกเกล้า

อาคารศูนย์ราชการ (ตึกบี)  (ลานจอดรถ ชั้น 5)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่
นางสาวธิดารัตน์  นาคอารีรัตน์ , นางสาวณัฐจอมขวัญ  ทวีธนานนท์, นางสาวเสาวลักษณ์  ปานเมือง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13
โทร. 081 572 2079, 086 977 1040, 089 0323 934
โทรสาร 02 143 8772-3
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.