Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญร่วมประชุม "การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับระบบบริการที่ต้องการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร"  
เนี้อหาข่าว 
  

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม.
มีกำหนดการจัดประชุม
"การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ
เกี่ยวกับระบบบริการที่ต้องการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร"
เพื่อให้ประชาชนและหน่วยบริการ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้
และนำเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  ครั้งที่ 1
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554
และครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554

 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  เฉพาะคลินิกให้ลงชื่อผ่านระบบ  Meeting System


ท่านสามารถแจ้งเข้าร่วมงานภายในวันที่  4 ก.ค.54
ผู้ประสานงาน น.ส.อุษณา  รัตนาภรณ์พิศิษฐ์
น.ส.สุวิมล  คล้ายผูก  0 2142 0972,0943

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.