Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญประชุมชี้แจงเรื่องการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ปีงบประมาณ 2555(เฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน)  
เนี้อหาข่าว 
  


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้มีการปรับโปรแกรม OP Refer
เพื่อให้หน่วยบริการรับส่งต่อสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายข้อมูลรายการยาเข้าในโปรแกรมได้
เพื่อลดปัญหาการปฏิเสธการจ่ายของหน่วยบริการประจำ และเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบ
การจ่ายชดเชยค่าบริการการส่งต่อผู้ป่วยนอก จึงขอเรียนเชิญบุคคลากรผู้เกี่ยวข้อง
กับการส่งข้อมูลกรณีการส่งต่อผู้ป่วยนอก จำนว 3 ท่าน ได้แก่


1. เภสัชกร 1 ท่าน
2. ผู้รับผิดชอบเรื่องการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม OPRefer 1 ท่าน
3. เจ้าหน้าที่ IT  1 ท่าน


ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554
เวลา 8.30 น. - 13.30 น.


ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี โซนทิศใต้ (ฝั่งอาคารจอดรถ)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Meeting Systerm
http://bkk.nhso.go.th/---> ผู้ให้บริการ ---> Meeting System
ภายในวันที่ 21  ตุลาคม 2554


กรุณาดูรายชื่อโรงพยาบาลที่ต้องเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบติดต่อสอบถาม 
นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน    โทร. 02 142 0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.