Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมเข้าร่วมโครงการจัดบริการให้การปรึกษาคลินิกชุมชนอบอุ่น  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลคลินิกชุมชนอบอุ่น


            ขอเชิญประชุมผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่มีรายชื่อตามประกาศ (เอกสารแนบ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ


ในวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 2554 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์ราชการฯ (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ สำนักงานฯขอความร่วมมือดังนี้


              1. กรณีคลินิกที่เป็นเครือข่าย ขอให้ส่งผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจตัดสินใจ/ตัวแทน  จำนวน 1 - 2 ท่าน


              2. กรณีคลินิกเดี่ยวขอให้ส่งผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจตัดสินใจ/ตัวแทน  จำนวน 1 mjko


              โปรดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2554


              กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.