Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือหน่วยบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรุงเทพมหานคร บันทึกรหัสโครงการพิเศษ ( project code ) ในโปรแกรม E-claim  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ใคร่ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ ( สิทธิ UC/สิทธิว่าง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ และสิทธิอื่น ๆ ) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบของอุทกภัยทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  โดยขอให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ ( project code ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กลุ่มงานบริหารกองทุน

 ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภัทรภร กาญจโนภาส   

  โทร. 02-142-0951 , 090-197-5273

   
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.