Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศเรื่องการบันทึกข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการทุกแห่ง


         ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูล


การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผ่านระบบโปรแกรม BPPDSWEB ในปีงบประมาณ 2555 นั้น


         บัดนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาโปรแกรมดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว


และหน่วยบริการสามารถบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ส่วนข้อมูลที่หน่วยบริการบันทึกเข้ามาที่


โปรแกรม BPPDSWEB ในปีงบประมาณ 2554 ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร


จะดำเนินการย้ายข้อมูลมาใว้ในโปรแกรม BPPDSWEB ในปีงบประมาณ 2555 ให้เสร็จสิ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 และระบบประมวลผลจะ


ดำเนินการประมวลผลและรายงานให้หน่วยบริการสามารถตรวจสอบได้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป


         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.