Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ปีงบประมาณ 2555 (เฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ และ เอกชน)  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลกรณีการส่งต่อผู้ป่วยนอก  ในโปรแกรม OP Refer 
จำนวน  3  ท่าน ได้แก่  เภสัชกร 1 ท่าน  ผู้รับผิดชอบเรื่องการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม OP Refer  1 ท่าน  และ  เจ้าหน้าที่  IT  1  ท่าน  เข้าร่วมประชุม        


ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554  เวลา  08.30 -16.30 น.  
ณ ห้องบอลรูม 1  ชั้น 4  โรงแรมริชมอนด์  ถนนรัตนาธิเบศร์    อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี


ลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System ที่ http://bkk.nhso.go.th/-->ผู้ให้บริการ--> Meeting System
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  เฉพาะหน่วยบริการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ Meeting System
ก่อนที่จะมีการเลื่อนการประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน
โทร.   02-142-0954       

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.