Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งกำหนดวันวาง-รับคืน หลักประกันสัญญาให้บริการสาธารณสุข  
เนี้อหาข่าว 
  
1.หน่วยบริการที่วางหลักประกันสัญญาประเภท หนังสือค้ำประกันธนาคาร

สามารถติดต่อรับคืนหลักประกันสัญญาเดิม พร้อมวางหลักประกันสัญญาใหม่ได้ในวันเดียวกัน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ชั้น 5 อาคารบีโซนทิศใต้ (อาคารจอดรถ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. ติดต่อ คุณณัฐิญา หรือคุณฤทัยรัตน์

ในการขอรับคืนหลักประกันเดิมให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

-สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

-สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

-หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)

-สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

 

2.หน่วยบริการที่วางหลักประกันสัญญาประเภท เงินสด

สามารถติดต่อวางหลักประกันเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00 – 14.00 น.

ณ. สำนักบริหารกองทุน ชั้น 4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. ติดต่อ คุณฐปนรรณ์ (ให้หน่วยบริการมาติดต่อรับเอกสารที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ชั้น 5 อาคารบีโซนทิศใต้ (อาคารจอดรถ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. ติดต่อ คุณณัฐิญา หรือคุณฤทัยรัตน์ ก่อน)

ในการขอรับคืนหลักประกันเดิม สำนักงานจะประสานให้ทราบเป็นรายกรณีไป
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.