Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมสัมมนาหน่วยบริการประจำปีงบประมาณ 2555 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
         ด้วย สปสช.เขต 13 กทม. ได้กำหนดจัดประชุมสมัมนาหน่วยบริการประจำปีงบประมาณ 2555
เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ เขตพื้นที่ กทม
ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


ตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.