Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศฯเรื่องการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมจ่ายค่าบริการ ๓๐ บาทต่อครั้งที่ได้รับบริการและคณะกรรมการ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ดำเนินการตามนโยบายร่วมจ่าย ๓๐ บาทต่อครั้ง


เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นั้น


สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.