Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล(OP Individual) ปีงบประมาณ 2556  
เนี้อหาข่าว 
  

เพื่อให้หน่วยบริการรับทราบและเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก(OP Individaul) ปีงบประมาณ 2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13  กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานบันทึกการส่งข้อมูล  OP Individual เข้าร่วมประชุมดังนี้


คลินิกชุมชนอบอุ่น   เชิญเข้าร่วมประชุมจำนวน  1 ท่าน
วันที่  11 กันยายน 2555 เวลา  8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมวัฒนาฯ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ศูนย์บริการสาธารณสุข   เชิญผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน
วันที่  12 กันยายน 2555 เวลา  8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมวัฒนาฯ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน เชิญเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน
วันที่  13 กันยายน 2555 เวลา  8.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 904  อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Meeting System ได้ที่ http://bkk.nhso.go.th ---> สำหรับผู้ให้บริการ --->Meeting system ภายในวันที่ 6 กันยายน 2555
ประสานการประชุม :  นางสาววรรณภา  ชูรัตน์  โทร. 02 142 1025


 IT helpdesk 02 142 1020-4                             clinicsupport2@hospital-os.com


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.