Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการขอรับค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการทุกแห่ง กรณีการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ปีงบประมาณ 2556  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง สำหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป


เพื่อให้การดำเนินงานและการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ กรณีการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง สำหรับคนพิการทางการได้ยิน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามประกาศฯ ดังกล่าว 


หน่วยบริการสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง พร้อมแจ้งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 เพื่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณาและดำเนินการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง และแจ้งผลการตรวจประเมินความพร้อมฯ ให้หน่วยบริการทราบต่อไป


ผู้รับผิดชอบ
นางปานใจ  ตันติภูษานนท์
โทร. 02 142 0952


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.