Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การบันทึกข้อมูล PP ปีบประมาณ 2555 และ 2556  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการทุกแห่ง


เรื่อง  การบันทึกข้อมูล  PP ปีงบประมาณ 2555  และ 2556


   ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลบริการ  PP ผ่านโปรแกรม BPPDS2012 นั้น
   ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอให้หน่วยบริการดำเนินการดังนี้
   1. ข้อมูลบริการ PP  ปีงบประมาณ 2555 (1ต.ค.54-30ก.ย.55)  ให้บันทึกโปรแกรม BPPDS ปีงบประมาณ2555 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.2555
   2. ข้อมูลบริการ PP ของปีงบประมาณ 2556 ที่ให้บริการตั้งแต่วันที่  1 ต.ค.55 เป็นต้นไป ขอให้หน่วยบริการเก็บข้อมูลไว้เพื่อบันทึกข้อมูลในโปรแกรม BPPDS  ซึ่งจะเริ่มใช้งานในวันที่ 15 ต.ค.2555  เป็นต้นไป


   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


 


    หากมีข้อสงสัยติดต่อคุณณัฐพล  อิ่มแก้ว  
    02-142-0990

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.