Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แก้ไข ผนวก 7 และผนวก 5 ประกอบการต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุขปี 2556  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการประจำ เอกชน ทุกแห่ง


      ด้วยสำนักงานขอแก้ไข ผนวก 5 และ ผนวก 7 สำหรับหน่วยบริการที่ยังไม่ได้จัดส่งเอกสารให้สำนักงาน ดังนี้


                 ผนวก 5 หน้า 2/7   ข้อ 9  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี  Pap smear  


                ผนวก 7 หน้า 1 บรรทัดที่ 3 แก้ไขระยะเวลาเป็น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็น ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.