Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแก้ไขแจ้งเบิกชดเชยบริการตรวจ Total cholesterol  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , ผู้อำนวยการ
         สถานีกาชาดที่ 2 , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
         และผู้อำนวยสำนักอนามัย   


                         ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
ได้แจ้งหนังสือ ที่ สปสช.42/ว.0492  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2555 เรื่อง แจ้งเบิกชดเชยบริการตรวจ  Total  cholesterol
ขอแจ้งแก้ไขประโยค ในวรรคที่ 3 ในการตรวจ Total  cholesterol   , HDL , LDL ชดเชยบริการอัตรา
รายละ 300 บาทต่อคนต่อปี  ขอเปลี่ยนเป็น  การตรวจ Total  cholesterol   , HDL , LDL และ
Triglyceride  (4 ชนิด)  ชดเชยบริการอัตรารายละ 300 บาทต่อคนต่อปี 


                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.