Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศเรื่องการเฝ้าระวังโรคคอตีบ  
เนี้อหาข่าว 
  

เนื่องจากขณะนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคคอตีบ  (Diphtheria) ในพื้นที่ภาคอีสาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้
1.ติดตามเด็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ มารับการฉีดวัคซีน
2.เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มต่างด้าว และกลุ่มผู้ป่วยที่มีไข้ เจ็บคอ และพบแผ่นฝ้าสีขาวปนเทาที่บริเวณทองซิล ช่องคอ ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยตามแนวทางที่ถูกต้อง
3.ถ้าพบผู้ป่วยตามนิยามในการรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบ ให้แยกประเภทผู้ป่วยที่สงสัยให้กับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครทุกราย ภายใน 24 ชั่วโมง  อาคารสำนักการระบายน้ำ  ชั้น 1 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. 10400  โทรศัพท์ : 0 2246-0301-2 ต่อ 2522 , 0 2245-8106 , 0 2354 1836


ทั้งนี้แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการรักษาให้เป็นไปตามแนวทางของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารแนบดังนี้
เอกสารแนบ 1 นิยามในการรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบ กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ 2 แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการรักษาสำหรับผู้ป่วยคอตีบ
เอกสารแนบ 3 การรักษาโรคคอตีบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.