Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชาพิจารณ์ ฉบับใหม่  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง   เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชาพิจารณ์ ฉบับใหม่


เรียน   ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ทุกท่าน


            สำนักงานได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม "ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุขที่ต้องการในพื้นที่"     วันที่ 3  เมษายน 2556  เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เดนส์(วันเวลาสถานที่คงเดิม)


             รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.